Fabriksbyggnaden

Fabriksbyggnaden på Repslagargatan 15A uppfördes som sidenväveri år 1862. Förebilden hämtades från franska sidenväverier. Huskroppen är smal för att dagsljuset ska nå in i arbetslokalerna genom de många höga fönstren. 

Uppvärmningen skedde till en början med vedeldade kaminer och spåren av dessa finns fortfarande kvar i de bevarade stenläggningarna. På 1880-talet installerades gasledningar och gasbehållarna placerades i husets källare.

En autentisk miljö

På plan 1 är fabriksmiljön bevarad med den stora vävsalen med fönster ut mot gården. I intilliggande rum finns utrustning och maskiner för förberedelsearbete såsom varpning och efterbehandling av de färdiga textilerna såsom exempelvis moirering. 

Verkmästarens kontor ligger intill Sidenväveriets entré och butik. Uppe på vinden ligger Sidenväveriets utställningslokal, hörsal och kontor. Övriga våningsplan inrymmer idag arkitektkontor och i källaren finns en restaurang/festlokal.


Antikvarisk förundersökning

Inför renoveringen av fastigheten Västergötland 6 gjordes en antikvarisk förundersökning som blev klar i juni 2020.


Byggnadsminne

Våren 2020 byggnadsminnesförklarades Almgrens sidenväveri av länsstyrelsen i Stockholm. Frågan om byggnadsminne väcktes redan 1986 av Föreningen Södermalm genom dess dåvarande ordförande Per Anders Fogelström. Motivering till beslutet:

"Fabriksanläggningen på fastigheten Västergötland 6 med den synnerligen väl bevarade väverimiljön är en viktig representant för de många industriföretag som under 1800-talet etablerade sig i Stockholm. Särskilt tydligt framstår den genuina industrimiljö i fabriksbyggnadens första våning där den maskinella utrustningen inte bara visas utan även används.

"De teknik- och industrihistoriska värdena är synnerligen höga då Almgrens sidenväveri har få motstycken, även internationellt sett, när det gäller ett sidenväveri med så mycket utrustning, arkivmaterial och mönsterprover samlat på ursprunglig plats. Anläggningen förmedlar kunskap om sidenvävning och arbetsförhållanden i 1800-talets textilindustrier. Att sidenvävning fortfarande äger rum vid vävstolarna fördjupar och förtydligar de industrihistoriska värdena. Den produktion som äger rum är därför viktig att slå vakt om. Bland landets byggnadsminnen finns ett fåtal väverier: Strömsbro väveri i Gävle, det s k Strykjärnet i Norrköping samt Krokslätts fabriker i Mölndal. Inte någon av dessa har varit inriktade på siden. De är heller inte lika interiört välbevarade eller har vävstolar och maskinell utrustning bevarade i samma omfattning som vid Almgrens sidenväveri.
Almgrens sidenväveri har också ett stort social- och kvinnohistoriskt värde då den visar arbetsförhållanden vid en arbetsplats där kvinnor varit i majoritet. Ett antal 6 (7) BESLUT Datum 2020-04-16 Beteckning 432-28348-2012 av de anställda har studerats i källorna och andra har intervjuats och det finns därmed berättelser som kan förstärka och fördjupa förståelsen av vävsalarna och arbetet som bedrivits där.

Spår av väveriverksamheten finns i hela fabriksbyggnaden - även på de våningsplan som idag är kommersiella kontorslokaler i form av rester av remtransmissioner och märken efter maskinernas fästen i golven. Gårdsmiljön med stenbeläggning, planteringar och springbrunn är i stort sett oförändrad vilket en jämförelse med äldre ritningsmaterial visar. Gården utgör en tydlig gräns mellan produktionslokalerna och bostadshuset som vetter mot Götgatan. I gårdsbebyggelsen har smärre förändringar skett vad det gäller fönster och dörröppningar men de omgivande fasaderna är i övrigt välbevarade. Länsstyrelsen bedömer således att Almgrens sidenväveri är en unik anläggning med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde som väl motiverar en plats bland länets byggnadsminnen. Kontorsutrustning, handverktyg, mönsterprover mm är inte fast inredning och kan därför inte skyddas som byggnadsminne. De har dock mycket stora kulturhistoriska värden och är av stor betydelse för förståelsen av Almgrens sidenväveri."